خرید سهام

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

 • فروش ویژه!

  سهام سه ماهه پانصد هزاری

  500000 دوج کوین 499700 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار سه ماهه

  جایزه تخفیف ویژه : دارد = سیصد دوج کوین

  سود روزانه : هزار و ششصد و شصت و هشت دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : پنجاه هزار و چهل دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود سه ماهه بعلاوه سیصد عدد دوج کوین ، جایزه تخفیف ویژه : ششصد و پنجاه هزار و صد و بیست دوج کوین

 • فروش ویژه!

  سهام سه ماهه دومیلیونی

  2000000 دوج کوین 1998000 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار سه ماهه

  جایزه تخفیف ویژه : دارد = دو هزار دوج کوین

  سود روزانه : شش هزار و ششصد و شصت دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : صد و نود و نه هزار و هشتصد دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود سه ماهه بعلاوه دو هزار عدد دوج کوین ، جایزه تخفیف ویژه : دو میلیون و پانصد و نود و نه هزار و چهارصد دوج کوین

 • سهام سه ماهه دویست هزاری

  200000 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار سه ماهه

  تخفیف ویژه : ندارد

  سود روزانه : ششصد و شصت و پنج دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : نوزده هزار و نهصد و پنجاه دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود سه ماهه : دویست و پنجاه نه هزار و هشتصد و پنجاه دوج کوین

 • فروش ویژه!

  سهام سه ماهه سه میلیونی

  3000000 دوج کوین 2997000 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار سه ماهه

  جایزه تخفیف ویژه : دارد = سه هزار دوج کوین

  سود روزانه : یازده هزار دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : سیصد و سی هزار دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود سه ماهه بعلاوه سه هزار عدد دوج کوین ، جایزه تخفیف ویژه : سه میلیون و نهصد و نود هزار دوج کوین

 • سهام سه ماهه صد هزاری

  100000 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار سه ماهه

  تخفیف ویژه : ندارد

  سود روزانه : سیصد و چهل دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : ده هزار و دویست دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود سه ماهه : صد و سی هزار و ششصد دوج کوین

 • فروش ویژه!

  سهام سه ماهه یک میلیون و پانصد هزار

  1500000 دوج کوین 1498900 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار سه ماهه

  جایزه تخفیف ویژه : دارد = هزار و صد دوج کوین

  سود روزانه : پنج هزار و صد دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : صد و پنجاه و سه هزار دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود سه ماهه بعلاوه هزار و صد دوج کوین ، جایزه تخفیف ویژه : یک میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار دوج کوین

 • فروش ویژه!

  سهام شش ماهه پانصد هزاری

  500000 دوج کوین 499300 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار شش ماهه

  جایزه تخفیف ویژه : دارد = هفتصد دوج کوین

  سود روزانه : هزار و هشتصد و سی و چهار دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : پنجاه و پنج هزار و بیست دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود سه ماهه بعلاوه هفتصد عدد دوج کوین ، جایزه تخفیف ویژه : هشتصد و سی هزار و صد و بیست دوج کوین

 • سهام شش ماهه پنجاه هزاری

  50000 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار شش ماهه

  تخفیف ویژه : ندارد

  سود روزانه : صد و هشتاد و سه دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : پنج هزار و چهارصد و نود دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود شش ماهه : هشتاد و دو هزار و نهصد و چهل دوج کوین

 • فروش ویژه!

  سهام شش ماهه دومیلیونی

  2000000 دوج کوین 1995000 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار شش ماهه

  جایزه تخفیف ویژه : دارد = پنج هزار دوج کوین

  سود روزانه : هفت هزار و سیصد و پنجاه دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : دویست و بیست هزار و پانصد دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود شش ماهه بعلاوه پنج هزار عدد دوج کوین ، جایزه تخفیف ویژه : سه میلیون و سیصد و بیست و سه هزار دوج کوین

 • سهام شش ماهه دویست هزاری

  200000 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار شش ماهه

  تخفیف ویژه : ندارد

  سود روزانه : هفتصد و سی و چهار دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : بیست و دو هزار و بیست دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود شش ماهه : سیصد و سی و دو هزار و صد و بیست دوج کوین

 • فروش ویژه!

  سهام شش ماهه سه میلیونی

  3000000 دوج کوین 2993000 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار شش ماهه

  جایزه تخفیف ویژه : دارد = هفت هزار دوج کوین

  سود روزانه : سیزده هزار دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : سیصد و نود هزار دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود شش ماهه بعلاوه هفت هزار عدد دوج کوین جایزه تخفیف ویژه ، مجموعا : پنج میلیون و سیصد و چهل هزار دوج کوین

 • سهام شش ماهه صد هزاری

  100000 دوج کوین

  نوع سهام : مدت دار شش ماهه

  تخفیف ویژه : ندارد

  سود روزانه : سیصد و هفتاد و پنج دوج کوین

  سود قابل برداشت در پایان هر ماه : یازده هزار و دویست و پنجاه دوج کوین

  برگشتی کل مبلغ سرمایه گذاری شما بعلاوه سود شش ماهه : صد و شصت و هفت هزار و پانصد دوج کوین

به بالای صفحه بردن question